Transferències de l'Estat a les entitats locals

Informació sobre altres aportacions de l'Estat a les entitats locals, diferents de les del
programa de Cooperació Econòmica Local

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Anys 2003 a 3009

Models