Dades bàsiques sobre traspassos X Legislatura estatal (des de 14-12-2011)

En les dades globals i generals es detallen les reunions de les Comissions Mixtes de Transferències celebrades durant la X Legislatura estatal desglossades per anys, i amb el detall del personal i del finançament que ha estat objecte de traspàs, així com una estadística dels acords aprovats per les respectives Comissions Mixtes.

En els traspasos pendents relatius a matèries generals o comunes, es presenta l'estat comparatiu per Comunitats Autònomes dels traspassos aprovats i pendents d'aprovació en matèries generals o comunes a totes o a algunes d'elles.

En els traspassos en matèries específiques i ampliacions de traspassos a Comunitats Autònomes s'enumeren els traspassos més rellevants aprovats durant la X Legislatura estatal relatius a matèries que afecten individualitzadament a una Comunitat Autònoma, així com les ampliacions d'acords de traspassos de funcions i serveis aprovats anteriorment.

Dades globals sobre personal i finançament X Legislatura estatal (PDF · 18,85 KB)

Dades generals Acords de traspàs i Comissions Mixtes de Transferències (PDF · 14,95 KB)

Traspassos relatius a matèries generals o comunes (PDF · 47,03 KB)

Traspassos en matèries específiques i ampliacions de traspassos a CC.AA (PDF · 22,5 KB)